เข้าระบบโรงเรียน

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
ลงทะเบียน

เกณฑ์การตัดสิน

เกณฑ์การตัดสิน

ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ข้อมูลการแข่งขันย้อนหลัง

ประจำปีการศึกษา 2562
ประจำปีการศึกษา 2561

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฏร์ธานี

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

เทศบาลเมืองท่าข้าม

โรงเรียนวมินทร์วิทยา(ฮัวเหมิง)

ข่าวประชาสัมพันธ์

สนามแข่งขันทักษะทางวิชาการ “วชิรวิชาการสุราษฎร์ธานี”

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 • การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย
 • การแข่งขันคัดลายสือภาษาไทย
 • การประกวดเล่านิทาน
 • การแข่งขันอ่านบทร้อยกรอง
 • การแข่งขันเขียนเรียงความ
 • การแข่งขันแต่งบทร้อยกรอง
 • การแข่งขันอัจฉริยภาพทางภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 • การแข่งขันวาดภาพระบายสี

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๒ (บ้านดอนเกลี้ยง)

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ

 • การแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

 • การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ
 • การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling)
 • การแข่งขันวาดภาพจากเรื่องที่กำหนดให้
 • การแข่งขันสร้างคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๓ (บ้านนา)

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 • การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 • การแข่งขันอัจฉริยภาพทางสังคมศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 • การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา
 • การแข่งขันอัจฉริยภาพทางสุขศึกษาและพลศึกษา

เทศบาลเมืองท่าข้าม

ระดับปฐมวัย

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)

 หมายเหตุ สามารถ Download ได้ที่นี้


26 ต.ค. 2563, 15:29

แจ้งสถานที่แข่งขัน

สถานที่แข่งขันทักษะทางวชิาการ“วชิรวชิาการสุราษฎร์ธานี” สามารถ Download ได้ที่นี้

22 ต.ค. 2563, 13:43

ประกาศเรื่องหัวข้อการประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ

หัวข้อการประกวด การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ จะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์

ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563

22 ต.ค. 2563, 13:32

แจ้งเกณฑ์เพิ่มเติม การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย

แจ้งเกณฑ์เพิ่มเติม การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย

 1. คัดตัวบรรจงเต็มบรรทัดทุกระดับชั้น
 2. ระดับชั้น ป.1-ป.3 ใช้ดินสอ
 3. ระดับชั้น ป.4-ป.6, ม.1-ม.3,ม.4-ม.6 ใช้ปากกาสีน้ำเงิน ขนาด 0.5 มม.

22 ต.ค. 2563, 13:31

การกำหนดเลขบัตรประชาชนนักเรียนต่างด้าว

สำหรับนักเรียนต่างด้าวที่ไม่มีเลขบัตรประชาชน โรงเรียนสามารถกำหนดเลขบัตรประชาชนเองได้ดังนี้

รหัสโรงเรียน เป็นรหัสที่ได้จากระบบ มีตัวเลขจำนวน 4 ตัว เช่น 4118

รหัสที่กำหนดโรงเรียนกำหนดเอง เป็นตัวเลขที่โรงเรียนกำหนดเองโดยแต่ละคนจะไม่ซ้ำกันเช่น  001, 002, 003

ตัวอย่าง โรงเรียนตัวอย่างรหัส(4118)  นักเรียนต่างด้าว 3 คน อาจกำหนดเป็น คนที่1 (001) คนที่2 (002) คนที่3 (003)

            รหัสคนที่ 1      4118001

            รหัสคนที่ 2      4118002

            รหัสคนที่ 3.     4118003

หมายเหตุ  การกำหนดลักษณะนี้ให้ใช้กับนักเรียนต่างด้าวเท่านั้น!!!!!

20 ต.ค. 2563, 17:34

การแจ้งขอความช่วยเหลือ

​​​​​​ท่านสามารถขอความช่วยเหลือการแข่งขันได้ที่  Line : https://lin.ee/XQNK951

20 ต.ค. 2563, 12:26

การขอเพิ่มชื่อโรงเรียนสมัครแข่งขัน

สำหรับโรงเรียนใดที่ไม่มีรายชื่อโรงเรียนในเมนู "ลงทะเบียน" สามารถขอเพิ่มชื่อได้ที่นี้

19 ต.ค. 2563, 10:17

ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมเกณฑ์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

แจ้งประกาศแก้ไขเพิ่มเติมเกณฑ์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ Download

16 ต.ค. 2563, 11:44

การสมัครเข้าร่วมการแข่งขันทาง Website

ท่านสามารถเข้าร่วมการแข่งขันโดยสมัครผ่านทางเว็บไซต์ ระหว่างวันที่ 19 ตุลาคม – 30 ตุลาคม 2563  

 ซึ่งจะเป็นการลงทะเบียนใหม่ทั้งหมด โรงเรียนสามารถกำหนดรหัสผ่านใหม่สำหรับการแข่งขันประจำปีการศึกษา 2563  ผ่านทางเมนู  "ลงทะเบียน" ระหว่างวันที่ 19 ตุลาคม – 30 ตุลาคม 2563    

13 ต.ค. 2563, 10:37

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ “วชิรวิชาการสุราษฎร์ธานี”

ท่านสามารถ Download หนังสือขอเชิญสมัครเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ “วชิรวิชาการสุราษฎร์ธานี”  ได้ที่ เมนูด้านข้างหรือที่นี้ Download

13 ต.ค. 2563, 10:23

ปรับลดรายการแข่งขัน

เนื่องจากการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ “วชิรวิชาการสุราษฎร์ธานี” ประจำปีการศึกษา 2563 ยังอยู่ในช่วงการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

การจัดรายการแข่งขันจึงต้องปรับลดรายการแข่งขัน รายละเอียดรายการแข่งขัน และเกณฑ์         การแข่งขันตามหน้าเว็บไซด์ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเกณฑ์การแข่งขันฯ เพิ่มเติมได้ที่ http://www.vachira-surat.org  หรือสแกนคิวอาร์โค๊ด (QR Code) ที่อยู่ด้านล่างเอกสารนี้ พร้อมนี้ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป และรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้

1. รับสมัครทางเว็บไซต์ ระหว่างวันที่ 19 ตุลาคม – 30 ตุลาคม 2563  

2. แก้ไขและเปลี่ยนแปลงรายชื่อนักเรียน ระหว่างวันที่ 3-6 พฤศจิกายน 2563 

QRcode

7 ต.ค. 2563, 22:27

แจ้งลดจำนวนรายการแข่งขันจากสถานการณ์โควิด 19

เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด 19 ทำให้ผู้จัดมีความจำเป็นต้องตัดรายการแข่งขันประเภททีม และการแข่งขันบางทักษะ จึงทำให้รายกาแข่งขัน เหลือเพียง 89 รายการ 

5 ต.ค. 2563, 22:38

ประกาศเกณฑ์การแข่งขัน

สามารถตรวจสอบเกณฑ์แข่งขันได้จากเมนูเกณฑ์การแข่งขัน

ระดับปฐมวัย

ระดับประถมศึกษา

ระดับมัธยมศึกษา

 

14 ก.ย. 2563, 00:26

ประกาศรายการแข่งขัน

สามารถตรวจสอบรายการแข่งขันได้จากเมนูรายการแข่งขัน

ระดับปฐมวัย

ระดับประถมศึกษา

ระดับมัธยมศึกษา

14 ก.ย. 2563, 00:25

ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด >>

Avatar
Avatar
Avatar
Avatar
Avatar

จำนวนผู้เยี่ยมชม

website counters
สถิติ