ลำดับ สังกัด ชื่อโรงเรียน ลงทะเบียน
1สพป.สฎ.เขต 1วัดประสิทธาราม (1001)
2สพป.สฎ.เขต 1บ้านบ่อน้ำร้อน (1002)
3สพป.สฎ.เขต 1ชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม (1003)
4สพป.สฎ.เขต 1บ้านไสใน (1004)
5สพป.สฎ.เขต 1วัดวังไทร (1005)
6สพป.สฎ.เขต 1ชุมชนวัดสุนทรนิวาส (1006)
7สพป.สฎ.เขต 1วัดสมหวัง (1007)
8สพป.สฎ.เขต 1บ้านโพหวาย (1008)
9สพป.สฎ.เขต 1บ้านคลองกรูด (1009)
10สพป.สฎ.เขต 1คลองฉนาก (1010)
11สพป.สฎ.เขต 1บ้านไสขาม (1011)
12สพป.สฎ.เขต 1วัดแสงประดิษฐ์ (1012)
13สพป.สฎ.เขต 1อุ่นรักเกาะสมุย (1013)
14สพป.สฎ.เขต 1วัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) (1014)
15สพป.สฎ.เขต 1มานิตานุเคราะห์ (1015)
16สพป.สฎ.เขต 1อุ่นรัก 2 ภาษา (1016)
17สพป.สฎ.เขต 1ตวงวิชช์พัฒนา (1017)
18สพป.สฎ.เขต 1ยุวศึกษา (1018)
19สพป.สฎ.เขต 1ธีราศรมสุราษฎร์ (1019)
20สพป.สฎ.เขต 1ธิดาแม่พระ (1020)
21สพป.สฎ.เขต 1เทพมิตรศึกษา (1021)
22สพป.สฎ.เขต 1บ้านทองนายปาน (1022)
23สพป.สฎ.เขต 1บ้านทอนหญ้าปล้อง (1023)
24สพป.สฎ.เขต 1จอย (1024)
25สพป.สฎ.เขต 1อนุบาลหนูน้อย (1025)
26สพป.สฎ.เขต 1ศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี (1026)
27สพป.สฎ.เขต 1อนุบาลสุราษฎร์ธานี (1027)
28สพป.สฎ.เขต 1วัดคงคาล้อม (1028)
29สพป.สฎ.เขต 1บ้านกำสนราษฎร์อุทิศ (1029)
30สพป.สฎ.เขต 1ดารุสสลามวิทยา (1030)
31สพป.สฎ.เขต 1วัดเขาแก้ว (1031)
32สพป.สฎ.เขต 1บ้านควนยูง (1032)
33สพป.สฎ.เขต 1อนุบาลเสาวลักษณ์ (1033)
34สพป.สฎ.เขต 1วัดกาญจนาราม (1034)
35สพป.สฎ.เขต 1วัดกลาง (1035)
36สพป.สฎ.เขต 1บ้านเขาแค (1036)
37สพป.สฎ.เขต 1บ้านใหม่สามัคคี (1037)
38สพป.สฎ.เขต 1ศรีมิลินท์อนุสรณ์ (1038)
39สพป.สฎ.เขต 1บ้านห้วยด่าน (1039)
40สพป.สฎ.เขต 1วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) (1040)
41สพป.สฎ.เขต 1บ้านกงหนิง (1041)
42สพป.สฎ.เขต 1วัดบางใบไม้ (1042)
43สพป.สฎ.เขต 1บ้านหัวหมากบน (1043)
44สพป.สฎ.เขต 1ท่าเสาเภา (1044)
45สพป.สฎ.เขต 1วัดวชิรประดิษฐ์ (1045)
46สพป.สฎ.เขต 1วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ (1046)
47สพป.สฎ.เขต 1ชุนชนบ้านนางกำ (1047)
48สพป.สฎ.เขต 1บ้านสุชน (1048)
49สพป.สฎ.เขต 1บ้านท่าแซะ (1049)
50สพป.สฎ.เขต 1บ้านซอย 10 (1050)
51สพป.สฎ.เขต 1บ้านวังหวาย (1051)
52สพป.สฎ.เขต 1บ้านมะม่วงหวาน (1052)
53สพป.สฎ.เขต 1วัดท่าทอง (1053)
54สพป.สฎ.เขต 1ไทยรัฐวิทยา 22 (1054)
55สพป.สฎ.เขต 1บ้านดินแดงสามัคคี (1055)
56สพป.สฎ.เขต 1วัดพ่วง (1056)
57สพป.สฎ.เขต 1นิคมสร้างตนเอง (1057)
58สพป.สฎ.เขต 1อนุบาลเมธัส (1058)
59สพป.สฎ.เขต 1วัดชลคราม (1059)
60สพป.สฎ.เขต 1สัมพันธศึกษา (1060)
61สพป.สฎ.เขต 1ชุมชนวัดสุนทรนิวาส (1061)
62สพป.สฎ.เขต 1นานาชาติ เอส ซี แอล (1062)
63สพป.สฎ.เขต 1วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี (1064)
64สพป.สฎ.เขต 1วัดนทีคมเขต (1065)
65สพป.สฎ.เขต 1บ้านหัวหมากล่าง (1066)
66สพป.สฎ.เขต 1บ้านบางรักษ์ (1067)
67สพป.สฎ.เขต 1อนุบาลค่ายวิภาวดีรังสิต (1068)
68สพป.สฎ.เขต 1บ้านบางสำโรง (1069)
69สพป.สฎ.เขต 1บ้านคลองสุข (1070)
70สพป.สฎ.เขต 1อนุบาลชุลีกร (1071)
71สพป.สฎ.เขต 1บ้านบางใหญ่ (1072)
72สพป.สฎ.เขต 1อนุบาลเด่นปัญญา (1096)
73สพป.สฎ.เขต 1วัดบุญบันเทิง (1097)
74สพป.สฎ.เขต 1สารสาสน์วิเทศ สุราษฎร์ธานี (1098)
75สพป.สฎ.เขต 1บ้านม่วงลีบ (1099)
76สพป.สฎ.เขต 1นานาชาติสุราษฎร์ธานี (1100)
77สพป.สฎ.เขต 1อนุบาลอุทัยทิพย์ (1101)
78สพป.สฎ.เขต 1วัดปากคู (1102)
79สพป.สฎ.เขต 1อนุบาลฟ้าใส (1103)
80สพป.สฎ.เขต 1อนุบาลวิจิตรา (1104)
81สพป.สฎ.เขต 1วัดอุทยาราม (1105)
82สพป.สฎ.เขต 1บ้านบ่อผุด (1106)
83สพป.สฎ.เขต 1บ้านเกาะนกเภา (1107)
84สพป.สฎ.เขต 1บ้านแม่โมกข์ (1108)
85สพป.สฎ.เขต 1วัดนอก (1109)
86สพป.สฎ.เขต 1วัดประเดิม (1110)
87สพป.สฎ.เขต 1อนุบาลกุลบุตร (1111)
88สพป.สฎ.เขต 1วัดดอนยาง (1112)
89สพป.สฎ.เขต 1บ้านหาดงาม (1113)
90สพป.สฎ.เขต 1บ้านปากกะแดะ (1114)
91สพป.สฎ.เขต 1บ้านดอนเสาธง (1115)
92สพป.สฎ.เขต 1วัดเขาพระนิ่ม (1116)
93สพป.สฎ.เขต 1วัดภูเขาทอง (1117)
94สพป.สฎ.เขต 1บ้านคลองสระ (1118)
95สพป.สฎ.เขต 1บ้านคลองคราม (1119)
96สพป.สฎ.เขต 1เรืองดรุณีวิทยา (1120)
97สพป.สฎ.เขต 1บ้านศิลางาม (1121)
98สพป.สฎ.เขต 1นานาชาติกรีนเอเคอร์ (1122)
99สพป.สฎ.เขต 1บ้านวังทองสามัคคี (1123)
100สพป.สฎ.เขต 1วัดประสพ (1124)
101สพป.สฎ.เขต 1อนุบาลขวัญยืน (1125)
102สพป.สฎ.เขต 1วัดนิกรประสาท (1126)
103สพป.สฎ.เขต 1วัดแหลมทอง (1127)
104สพป.สฎ.เขต 1บ้านศรีชัยคราม (1128)
105สพป.สฎ.เขต 1วัดสิงขร (1129)
106สพป.สฎ.เขต 1บ้านสันติสุข (1130)
107สพป.สฎ.เขต 1วัดคีรีวง (1131)
108สพป.สฎ.เขต 1วัดโพธิ์นิมิตร (1132)
109สพป.สฎ.เขต 1ศิริสาธิต (1133)
110สพป.สฎ.เขต 1บ้านศรีธนู (1134)
111สพป.สฎ.เขต 1บ้านควนราชา (1135)
112สพป.สฎ.เขต 1บ้านหาดริ้น (1136)
113สพป.สฎ.เขต 1วัดกงตาก (1137)
114สพป.สฎ.เขต 1บ้านควนนิมิต (1138)
115สพป.สฎ.เขต 1ชุมชนบ้านใต้ (1139)
116สพป.สฎ.เขต 1วัดกลางใหม่ (มิตรภาพที่ 24) (1140)
117สพป.สฎ.เขต 1วัดเขานางเภา (1141)
118สพป.สฎ.เขต 1บ้านหนองเปล (1142)
119สพป.สฎ.เขต 1วัดนทีวัฒนาราม (1143)
120สพป.สฎ.เขต 2วัดสามัคคีธรรมาราม (2001)
121สพป.สฎ.เขต 2บ้านวังผักแว่น (2002)
122สพป.สฎ.เขต 2บ้านดอนมะตูม (2003)
123สพป.สฎ.เขต 2บ้านควนสูง (2004)
124สพป.สฎ.เขต 2เจริญเวชวิทยา (2005)
125สพป.สฎ.เขต 2วัดพระบรมธาตุไชยา (2006)
126สพป.สฎ.เขต 2บ้านปากทำเรียง (2007)
127สพป.สฎ.เขต 2ตลาดหนองหวาย (2008)
128สพป.สฎ.เขต 2บ้านยางงาม (2009)
129สพป.สฎ.เขต 2วัดนิลาราม (2010)
130สพป.สฎ.เขต 2บ้านถ้ำผึ้ง (2011)
131สพป.สฎ.เขต 2วัดสันติคีรีรมย์ (2012)
132สพป.สฎ.เขต 2บ้านยาง (2013)
133สพป.สฎ.เขต 2วัดรัตนาราม (2014)
134สพป.สฎ.เขต 2วัดอินทราวาส (2015)
135สพป.สฎ.เขต 2บ้านหนองเหรียง (2016)
136สพป.สฎ.เขต 2วัดสังขประดิษฐ์ (2017)
137สพป.สฎ.เขต 2บ้านทรายแก้ว (2018)
138สพป.สฎ.เขต 2บ้านห้วยพุน (2019)
139สพป.สฎ.เขต 2บ้านเคี่ยมเพาะ (2020)
140สพป.สฎ.เขต 2วัดสุมังคลาราม (2021)
141สพป.สฎ.เขต 2ตชด.ราษฎร์พิทักษ์ (2022)
142สพป.สฎ.เขต 2ตาขุน (2023)
143สพป.สฎ.เขต 2อนุบาลพุทธนิคม (2024)
144สพป.สฎ.เขต 2วัดหัวเตย (2025)
145สพป.สฎ.เขต 2วัดบางมะเดื่อ (2026)
146สพป.สฎ.เขต 2บ้านห้วยทรายขาว (2027)
147สพป.สฎ.เขต 2วัดเขาศรีวิชัย (2028)
148สพป.สฎ.เขต 2บ้านหินดาน (2029)
149สพป.สฎ.เขต 2วัดศรีสุวรรณ (2030)
150สพป.สฎ.เขต 2วัดรัษฎาราม (2031)
151สพป.สฎ.เขต 2บ้านท่าไท (2032)
152สพป.สฎ.เขต 2บ้านคันธุลี (2033)
153สพป.สฎ.เขต 2บ้านท่าม่วง (2034)
154สพป.สฎ.เขต 2วัดทุ่งเซียด (2035)
155สพป.สฎ.เขต 2บ้านเขาเทพพิทักษ์ (2036)
156สพป.สฎ.เขต 2บ้านศรีพนม (2037)
157สพป.สฎ.เขต 2วัดจาย (สุดธบุรราษฎร์) (2038)
158สพป.สฎ.เขต 2บ้านสามสัก (2039)
159สพป.สฎ.เขต 2บ้านคลองพา (2040)
160สพป.สฎ.เขต 2วัดแหลมไผ่ (2041)
161สพป.สฎ.เขต 2บ้านนาแค (2042)
162สพป.สฎ.เขต 2ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว (2043)
163สพป.สฎ.เขต 2วัดนันทาราม (2044)
164สพป.สฎ.เขต 3บ้านกลาง (2045)
165สพป.สฎ.เขต 2บ้านต้นยวน (2046)
166สพป.สฎ.เขต 2บ้านน้ำราด (2047)
167สพป.สฎ.เขต 2บ้านวังพลาย (2048)
168สพป.สฎ.เขต 2วัดพนม (2049)
169สพป.สฎ.เขต 2วัดตรีธาราราม (2050)
170สพป.สฎ.เขต 2บ้านบ่อน้ำผุด (2051)
171สพป.สฎ.เขต 2วัดอัมพาวาส (2052)
172สพป.สฎ.เขต 2บ้านดินก้อง (2053)
173สพป.สฎ.เขต 2วัดอรัญญาราม (2054)
174สพป.สฎ.เขต 2วัดวิโรจนาราม (2055)
175สพป.สฎ.เขต 2บ้านคลองวัว (2056)
176สพป.สฎ.เขต 2บ้านบางขนุน (2057)
177สพป.สฎ.เขต 2บ้านห้วยไผ่ (2058)
178สพป.สฎ.เขต 2บ้านคลองราง (2059)
179สพป.สฎ.เขต 2บ้านหนือน้ำ ( (206.)
180สพป.สฎ.เขต 2บ้านบางพลา (2060)
181สพป.สฎ.เขต 2วัดท่าตลิ่งชัน (2061)
182สพป.สฎ.เขต 2อนุบาลบ้านคุณหนู (2062)
183สพป.สฎ.เขต 2บ้านทุ่งนางเภา (2063)
184สพป.สฎ.เขต 2บ้านไทรงาม (2064)
185สพป.สฎ.เขต 2วัดนาคาวาส (2065)
186สพป.สฎ.เขต 2บ้านท่าขนอน (2066)
187สพป.สฎ.เขต 2บ้านทือ (2067)
188สพป.สฎ.เขต 2ปากน้ำท่ากระจาย (2068)
189สพป.สฎ.เขต 2บ้านแหลมดิน (2069)
190สพป.สฎ.เขต 2บ้านหนองมน (2070)
191สพป.สฎ.เขต 2บ้านควนรา (2071)
192สพป.สฎ.เขต 2บ้านนาค้อ (2072)
193สพป.สฎ.เขต 2วัดเดิมเจ้า (อรรถประชานุเคราะห์) (2073)
194สพป.สฎ.เขต 2บ้านเชี่ยวหมวง (2074)
195สพป.สฎ.เขต 2บ้านทุ่งเสียน (2075)
196สพป.สฎ.เขต 2บ้านตะเคียนทอง (2076)
197สพป.สฎ.เขต 2บ้านนา (2077)
198สพป.สฎ.เขต 2วัดน้ำพุ (2078)
199สพป.สฎ.เขต 2ดรุโณทัยพุนพิน (2079)
200สพป.สฎ.เขต 2บ้านใหญ่ (2080)
201สพป.สฎ.เขต 2บ้านเชี่ยวเฟือง (2081)
202สพป.สฎ.เขต 2บ้านราษฎร์ประดิษฐ์ (2082)
203สพป.สฎ.เขต 2บ้านนาใหญ่ (2083)
204สพป.สฎ.เขต 2วัดบางปอ (2084)
205สพป.สฎ.เขต 2อนุบาลชนะพร (2085)
206สพป.สฎ.เขต 2บ้านหญ้าปล้อง (2086)
207สพป.สฎ.เขต 2บ้านมะม่วงงาม (2087)
208สพป.สฎ.เขต 2บ้านทุ่งพลับ (2088)
209สพป.สฎ.เขต 2บ้านท่าแซะ (2089)
210สพป.สฎ.เขต 2บ้านท่าไคร (2090)
211สพป.สฎ.เขต 2วัดท่า (2091)
212สพป.สฎ.เขต 2บ้านคลองสงค์ (2092)
213สพป.สฎ.เขต 2วัดกาฬสินธุ์ (2093)
214สพป.สฎ.เขต 2วัดเววน (2094)
215สพป.สฎ.เขต 2บ้านลุ่มชุมแสง (2095)
216สพป.สฎ.เขต 2บ้านตาขุน (2096)
217สพป.สฎ.เขต 2บ้านพรุยายชี (2097)
218สพป.สฎ.เขต 2บ้านขวัญพัฒน์ (2098)
219สพป.สฎ.เขต 2คีรีรัฐนิคม (2099)
220สพป.สฎ.เขต 2บ้านบนไร่ (2100)
221สพป.สฎ.เขต 2วัดเขาพนมแบก (2101)
222สพป.สฎ.เขต 2บ้านบางพระ (2102)
223สพป.สฎ.เขต 2บ้านช่องไม้งาม (2103)
224สพป.สฎ.เขต 2บ้านโพธิ์พนา (2104)
225สพป.สฎ.เขต 2มหาราชบ้านแสงอรุณ (2105)
226สพป.สฎ.เขต 2บ้านมะเลาะ (2106)
227สพป.สฎ.เขต 2วัดโพธิ์น้อย (2107)
228สพป.สฎ.เขต 2วัดสระพัง (2108)
229สพป.สฎ.เขต 2บ้านบางสาน (2109)
230สพป.สฎ.เขต 2วัดราษฎร์บำรุง (2110)
231สพป.สฎ.เขต 2บ้านสหกรณ์ (2111)
232สพป.สฎ.เขต 2บ้านคลองชะอุ่น (2112)
233สพป.สฎ.เขต 2วัดประตูใหญ่ (2113)
234สพป.สฎ.เขต 2ประถมพุทธนิคม (2114)
235สพป.สฎ.เขต 2วัดบ่อมะปริง (2115)
236สพป.สฎ.เขต 2บ้านราษฎร์ประสานจิต (2116)
237สพป.สฎ.เขต 2บ้านเชี่ยวขวาน (2117)
238สพป.สฎ.เขต 2วัดขจรบำรุง (2118)
239สพป.สฎ.เขต 2บ้านแท่นแก้ว (2119)
240สพป.สฎ.เขต 2บ้านควนสุวรรณ (2120)
241สพป.สฎ.เขต 2ชุมชนวัดจันทาราม (2121)
242สพป.สฎ.เขต 2วัดธารน้ำไหล (แคล้วประชานันท์) (2122)
243สพป.สฎ.เขต 2บ้านเชี่ยวมะปราง (2123)
244สพป.สฎ.เขต 2บ้านหนองปรือ (2124)
245สพป.สฎ.เขต 2วัดมหาถูปาราม (2125)
246สพป.สฎ.เขต 2วัดถ้ำสิงขร (2126)
247สพป.สฎ.เขต 2วัดโพธาราม (โพธิพิทยากร) (2127)
248สพป.สฎ.เขต 2วัดชยาราม (2128)
249สพป.สฎ.เขต 2บ้านอ่างทอง (2129)
250สพป.สฎ.เขต 2บ้านท่านหญิงวิภา (2130)
251สพป.สฎ.เขต 2บ้านห้วยตาหมิง (2131)
252สพป.สฎ.เขต 2บ้านย่านมะปราง (2132)
253สพป.สฎ.เขต 2บ้านคลองไม้แดง (2133)
254สพป.สฎ.เขต 2บ้านย่านยาว (2134)
255สพป.สฎ.เขต 2สหกรณ์นิคม (2135)
256สพป.สฎ.เขต 2บ้านดอนสุวรรณ (2136)
257สพป.สฎ.เขต 2วัดอัมพาราม (2137)
258สพป.สฎ.เขต 2อนุบาลเปี่ยมรัก (2138)
259สพป.สฎ.เขต 2วัดน้ำหัก (2139)
260สพป.สฎ.เขต 2วัดโกศาวาส (2140)
261สพป.สฎ.เขต 2ศรีธรรมราชศึกษา สุราษฎร์ธานี (2141)
262สพป.สฎ.เขต 2อนุบาลกองบิน ๗ (2142)
263สพป.สฎ.เขต 2บ้านท่าใหม่ (2143)
264สพป.สฎ.เขต 2ธีราศรมพุนพิน (2144)
265สพป.สฎ.เขต 2อนุบาลวริศสา (2145)
266สพป.สฎ.เขต 2บ้านบางประชาภิบาล (2146)
267สพป.สฎ.เขต 2บ้านพัฒนา (2147)
268สพป.สฎ.เขต 2บ้านเขานาใน (2148)
269สพป.สฎ.เขต 2วัดพรุศรี (2149)
270สพป.สฎ.เขต 2วัดสุทธาวาส (2150)
271สพป.สฎ.เขต 2บ้านปากโตน (2151)
272สพป.สฎ.เขต 2บ้านแม่แขก (2152)
273สพป.สฎ.เขต 2วัดพุมเรียง (2153)
274สพป.สฎ.เขต 2วัดพระพรหม (2154)
275สพป.สฎ.เขต 2วัดเกษมบำรุง (2155)
276สพป.สฎ.เขต 2บ้านปากหาร (2156)
277สพป.สฎ.เขต 2บ้านอู่ตะเภา (2157)
278สพป.สฎ.เขต 2บ้านโตนยาง (2158)
279สพป.สฎ.เขต 2วัดห้วยกรวด (2159)
280สพป.สฎ.เขต 2วัดประชาวงศาราม (2160)
281สพป.สฎ.เขต 2อุปถัมภ์วิทยาพนม (2161)
282สพป.สฎ.เขต 2บ้านปลายคลอง (2162)
283สพป.สฎ.เขต 2บ้านทำเนียบ (2163)
284สพป.สฎ.เขต 2เพชรผดุงเวียงไชย (2164)
285สพป.สฎ.เขต 2วัดตรณาราม (2165)
286สพป.สฎ.เขต 2วัดบางคราม (2166)
287สพป.สฎ.เขต 2บ้านศรีปทุมวัลย์ (2167)
288สพป.สฎ.เขต 2บ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพที่ 91 (2168)
289สพป.สฎ.เขต 2วัดจันทร์ประดิษฐาราม (2169)
290สพป.สฎ.เขต 2บ้านอรุโณทัย (2170)
291สพป.สฎ.เขต 2บ้านบ่อกรัง (2171)
292สพป.สฎ.เขต 2บ้านหนองสะบ้า (2172)
293สพป.สฎ.เขต 2บ้านเบญจา (2173)
294สพป.สฎ.เขต 2ประสงค์วิทยานุสรณ์ (กลางนุรักษ์อุปถัมภ์) (2174)
295สพม.11เขาพนมแบกศึกษา (2175)
296สพป.สฎ.เขต 2อนุบาลวังบอนหอม (2176)
297สพป.สฎ.เขต 2วัดสุวรรณโกฏิ (2177)
298สพป.สฎ.เขต 2บ้านป่าตง (2178)
299สพป.สฎ.เขต 2บ้านดอนมะกอก (2179)
300สพม.11มัธยมวิภาวดี (2180)
301สพป.สฎ.เขต 2บ้านเกาะมุกด์ (2181)
302สพป.สฎ.เขต 2วัดวิชิตธาราราม (2182)
303สพป.สฎ.เขต 2บ้านตะกรบ (2183)
304สพป.สฎ.เขต 2อนุบาลร่วมฤดี (2184)
305สพป.สฎ.เขต 2วัดบางน้ำจืด (2185)
306สพป.สฎ.เขต 2บ้านท่าตะเภา (2186)
307สพป.สฎ.เขต 2กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี (2187)
308สพป.สฎ.เขต 2บ้านพัฒนา 2 (2188)
309สพป.สฎ.เขต 2วัดอินทาราม (2189)
310สพป.สฎ.เขต 2บ้านชายท่า (2191)
311สพป.สฎ.เขต 2บ้านหนองจอก (2192)
312สพป.สฎ.เขต 2บ้านทุ่งโพธิ์ (2193)
313สพป.สฎ.เขต 2บ้านไทรงาม (ไชยา) (2194)
314สพม.11น้ำรอบวิทยา (2195)
315สพป.สฎ.เขต 2วัดสองพี่น้อง (2196)
316สพป.สฎ.เขต 2วัดถ้ำวราราม (2197)
317สพป.สฎ.เขต 2อนุบาลบ้านครู (รุ่งธรรม) (2198)
318สพป.สฎ.เขต 2มัธยมเปี่ยมรัก (2199)
319สพป.สฎ.เขต 2บ้านวังขุม (2200)
320สพป.สฎ.เขต 2บ้านพังกาญจน์ (2201)
321สพป.สฎ.เขต 2บ้านบางหิน (2202)
322สพป.สฎ.เขต 2พัฒนศาสน์วิทยา (2203)
323สพป.สฎ.เขต 2วัดน้ำรอบ (2204)
324สพป.สฎ.เขต 2สารภีอุทิศ (2205)
325สพป.สฎ.เขต 2บ้านเหนือน้ำ (2206)
326สพป.สฎ.เขต 2บ้านคลองรอก (2207)
327สพป.สฎ.เขต 2บ้านหน้าซึง (2208)
328สพป.สฎ.เขต 2บ้านลูกเดือน (2209)
329สพป.สฎ.เขต 2บ้านปากน้ำท่ากระจาย (2210)
330สพป.สฎ.เขต 2ยางงาม (2211)
331สพป.สฎ.เขต 2วัดบางพลา (2212)
332สพป.สฎ.เขต 2วัดหนองไทร (2213)
333สพป.สฎ.เขต 2วัดไตรรัตนากร (2214)
334สพป.สฎ.เขต 2อนุบาลตรีพัฒน์ (2215)
335สพป.สฎ.เขต 2บ้านคชาธาร (2217)
336สพป.สฎ.เขต 2วัดพะแสง (2218)
337สพป.สฎ.เขต 2วัดธัญญาราม (2219)
338สพป.สฎ.เขต 2มัธยมพุทธนิคม (2220)
339สพป.สฎ.เขต 2บ้านแสนสุข (2221)
340สพป.สฎ.เขต 2บ้านบางปรุ (2222)
341สพป.สฎ.เขต 2ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชีย2 (2223)
342สพป.สฎ.เขต 2บ้านเกาะมุกด์ (2224)
343สพป.สฎ.เขต 2วัดกระจาย (2225)
344สพป.สฎ.เขต 2พรุศรี (2226)
345สพป.สฎ.เขต 2บ้านคลองชะอุ่น (2227)
346สพป.สฎ.เขต 2ชุมชนวัดปากตรัง (2228)
347สพป.สฎ.เขต 2บ้านกลาง (ท่าชนะ) (2229)
348สพป.สฎ.เขต 2อนุบาลตรีพัฒน์ (2230)
349สพป.สฎ.เขต 2บ้านจำปาทอง (2231)
350สพป.สฎ.เขต 2อนุบาลกองบิน7 (2232)
351สพป.สฎ.เขต 2วัดชัยธาราวาส (2233)
352สพป.สฎ.เขต 3บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 (3001)
353สพป.สฎ.เขต 3บ้านเขาสามยอด (3002)
354สพป.สฎ.เขต 3บ้านห้วยแห้ง (3003)
355สพป.สฎ.เขต 3บ้านทับใหม่ (3004)
356สพป.สฎ.เขต 3บ้านบางใหญ่สินปุน (3005)
357สพป.สฎ.เขต 3บ้านส้อง (3006)
358สพป.สฎ.เขต 3เยาวเรศวิทยา (3007)
359สพป.สฎ.เขต 3วัดบ้านส้อง (3008)
360สพป.สฎ.เขต 3บ้านบางปาน (3009)
361สพป.สฎ.เขต 3อนุบาลงามทอง (3010)
362สพป.สฎ.เขต 3บ้านยูงงาม (3011)
363สพป.สฎ.เขต 3พระแสงวิทยา (3012)
364สพป.สฎ.เขต 3บ้านหน้าเขา (3013)
365สพป.สฎ.เขต 3บ้านคลองโหยน (3015)
366สพป.สฎ.เขต 3บ้านควนนิยม (3016)
367สพป.สฎ.เขต 3บ้านควนพัฒนาประชาสรรค์ (3017)
368สพป.สฎ.เขต 3บ้านควนสินชัย (3018)
369สพป.สฎ.เขต 3บ้านควนเนียง (3019)
370สพป.สฎ.เขต 3บ้านควนใหม่ (3020)
371สพป.สฎ.เขต 3บ้านดอนทราย (3021)
372สพป.สฎ.เขต 3บ้านนาชุมเห็ด (3022)
373สพป.สฎ.เขต 3บ้านพรหมรังสิต (3023)
374สพป.สฎ.เขต 3บ้านหน้าเขาใต้ร่มเย็น 1 (3024)
375สพป.สฎ.เขต 3บ้านไร่เหนือ (3025)
376สพป.สฎ.เขต 3บ้านไสดง (3026)
377สพป.สฎ.เขต 3บ้านไสท้อน (3027)
378สพป.สฎ.เขต 3วัดคลองฉนวน (3028)
379สพป.สฎ.เขต 3วัดท่าเจริญ (3029)
380สพป.สฎ.เขต 3วัดอินทการาม (3030)
381สพป.สฎ.เขต 3วัดเพ็งประดิษฐาราม (3031)
382สพป.สฎ.เขต 3หมู่บ้านป่าไม้พระราชประสงค์๑ (3032)
383สพป.สฎ.เขต 3อนุบาลนวพร (3033)
384สพป.สฎ.เขต 3อนุบาลบ้านน้องเล็ก (3034)
385สพป.สฎ.เขต 3อนุบาลปิยะพัฒน์ (3035)
386สพป.สฎ.เขต 3อนุบาลเพื่อนลูกรัก (3036)
387สพป.สฎ.เขต 3บ้านควนสูง (3037)
388สพป.สฎ.เขต 3เวียงสระศึกษา (3038)
389สพป.สฎ.เขต 3บ้านทุ่งจูด (3039)
390สพป.สฎ.เขต 3บ้านควนเจริญ (3040)
391สพป.สฎ.เขต 3บ้านหนองหญ้าปล้อง (3041)
392สพป.สฎ.เขต 3บ้านไสขรบ (3042)
393สพป.สฎ.เขต 3บ้านคลองปราบ (3043)
394สพป.สฎ.เขต 3บ้านไร่ยาว (3044)
395สพป.สฎ.เขต 3บ้านควน (3046)
396สพป.สฎ.เขต 3บ้านคลองยา (3047)
397สพป.สฎ.เขต 3บ้านคลองพังกลาง (3048)
398สพป.สฎ.เขต 3บ้านนาควน (3049)
399สพป.สฎ.เขต 3บ้านโคกมะม่วง (3050)
400สพป.สฎ.เขต 3บ้านบางรูป (3051)
401สพป.สฎ.เขต 3บ้านบางใหญ่สามัคคี (3052)
402สพป.สฎ.เขต 3อนุบาลภิญพัฒน์ (3053)
403สพป.สฎ.เขต 3วัดน้ำพุ (อ.บ้านนาสาร) (3054)
404สพป.สฎ.เขต 3มหาราช ๒ (3055)
405สพป.สฎ.เขต 3บ้านห้วยมะนาว (3056)
406สพป.สฎ.เขต 3บ้านห้วยทรายทอง (3057)
407สพป.สฎ.เขต 3จิตประชาราษฎร์ (3058)
408สพป.สฎ.เขต 3บ้านบางใหญ่สามัคคี (3059)
409สพป.สฎ.เขต 3อนุบาลบ้านเด็ก (3060)
410สพป.สฎ.เขต 3บ้านไทรห้อง (3061)
411สพป.สฎ.เขต 3บ้านยางอุง (3062)
412สพป.สฎ.เขต 3บ้านห้วยห้าง (3063)
413สพป.สฎ.เขต 3วัดควนศรี (3064)
414สพป.สฎ.เขต 3พุทธยาศรม (3065)
415สพป.สฎ.เขต 3บ้านทุ่งหญ้าแดง (3066)
416สพป.สฎ.เขต 3บ้านทรายทอง (3067)
417สพป.สฎ.เขต 3วัดสามพัน (3068)
418สพป.สฎ.เขต 3บ้านปากด่าน (3069)
419สพป.สฎ.เขต 3จงฮั้ว (3070)
420สพป.สฎ.เขต 3นาสาร (3071)
421สพป.สฎ.เขต 3วัดบางสวรรค์ (3072)
422สพป.สฎ.เขต 3บ้านย่านดินแดง (3073)
423สพป.สฎ.เขต 3ไทยรัฐวิทยา 22 (ใต้ร่มเย็น) (3074)
424สพป.สฎ.เขต 3บ้านคลองกา (3075)
425สพป.สฎ.เขต 3บ้านควนคีรีวงศ์ (3076)
426สพป.สฎ.เขต 3บ้านควนสามัคคี (3077)
427สพป.สฎ.เขต 3วัดไทรโพธิ์งาม (3078)
428สพป.สฎ.เขต 3วัดสมัยสุวรรณ (3079)
429สพป.สฎ.เขต 3บ้านคลองโร (3080)
430สพป.สฎ.เขต 3วัดทุ่งหลวง (3081)
431สพป.สฎ.เขต 3บ้านพรุแชง (3082)
432สพป.สฎ.เขต 3อนุบาลกัญจนา (3083)
433สพป.สฎ.เขต 3ปัญญาทิพย์ (3084)
434สพป.สฎ.เขต 3ประชาอุทิศ (3085)
435สพป.สฎ.เขต 3บ้านบางดี (3086)
436สพป.สฎ.เขต 3บ้านหนองโสน (3087)
437สพป.สฎ.เขต 3บ้านบางเหรียง (3088)
438สพป.สฎ.เขต 3บ้านเขาตอก (3089)
439สพป.สฎ.เขต 3บ้านหานเพชร (3090)
440สพป.สฎ.เขต 3อนุบาลภิญพัฑน์ (3091)
441สพป.สฎ.เขต 3วัดดอนพยอม (3092)
442สพป.สฎ.เขต 3บ้านควนปราง (3093)
443สพป.สฎ.เขต 3วัดบางกำยาน (3094)
444สพป.สฎ.เขต 3วัดเวียงสระ (3095)
445สพป.สฎ.เขต 3บ้านห้วยล่วง (3096)
446สพป.สฎ.เขต 3อนุบาลนงรัตน์ (3097)
447สพป.สฎ.เขต 3ศึกษาประชาคม (3098)
448สพป.สฎ.เขต 3บ้านควนมหาชัย(บ้านนาสาร) (3099)
449สพป.สฎ.เขต 3บ้านเหมืองทวด (3100)
450สพป.สฎ.เขต 3บ้านวังหิน (3101)
451สพป.สฎ.เขต 3ควนสุบรรณ (3102)
452สพป.สฎ.เขต 3บ้านห้วยตอ (3103)
453สพป.สฎ.เขต 3บ้านดอนงาม (3104)
454สพป.สฎ.เขต 3บ้านห้วยชัน (3105)
455สพป.สฎ.เขต 3บ้านบางใหญ่ (3106)
456สพป.สฎ.เขต 3บ้านเขานิพันธ์ (3107)
457สพป.สฎ.เขต 3อนุบาลขวัญแม่ (3108)
458สพป.สฎ.เขต 3สามัคคีอนุสรณ์ (3109)
459สพป.สฎ.เขต 3บ้านช่องช้าง (3110)
460สพป.สฎ.เขต 3บ้านปลายน้ำ (3111)
461สพป.สฎ.เขต 3วัดควนท่าแร่ (3112)
462สพป.สฎ.เขต 3บ้านบางน้ำเย็น (3113)
463สพป.สฎ.เขต 3วัดคลองตาล (3114)
464สพป.สฎ.เขต 3วัดสองแพรก (3115)
465สพป.สฎ.เขต 3สุธรรมเจริญมิตรภาพที่ 130 (3118)
466สพป.สฎ.เขต 3บ้านเขาปูน (3119)
467สพป.สฎ.เขต 3บ้านเขารักษ์ (3120)
468สพป.สฎ.เขต 3มิตรประชาราษฎร์ (3121)
469สพป.สฎ.เขต 3บ้านราษฎร์พัฒนา (3122)
470สพป.สฎ.เขต 3วัดวิเวการาม (3123)
471สพป.สฎ.เขต 3บ้านเมรัย (3124)
472สพป.สฎ.เขต 3มิตรประชาราษฏร์ (3125)
473สพป.สฎ.เขต 3บ้านควนพรุพี (3126)
474สพป.สฎ.เขต 3อนุบาลเพียรจรัส (3127)
475สพป.สฎ.เขต 3บ้านในปราบราษฎร์ประสงค์ (3128)
476สพป.สฎ.เขต 3อนุบาลพฤษชาติ (3129)
477สพป.สฎ.เขต 3บ้านธารอารี (3130)
478สพป.สฎ.เขต 3อุดมมิตรพัฒนา (3131)
479สพป.สฎ.เขต 3อนุบาลบัณฑิตา (3132)
480สพป.สฎ.เขต 3นิคมสร้างตนเองพระราชประสงค์ 1 (3133)
481สพป.สฎ.เขต 3บ้านสี่แยกคลองศิลา (3134)
482สพป.สฎ.เขต 3บ้านกอบแกบ (3135)
483สพป.สฎ.เขต 3สมบูรณ์ประชาสรรค์ (3136)
484สพป.สฎ.เขต 3บ้านในไร่ (3137)
485สพป.สฎ.เขต 3บ้านควนมหาชัย(พระแสง) (3138)
486สพป.สฎ.เขต 3บ้านเขาน้อย (3139)
487สพป.สฎ.เขต 3บ้านบางหยด (3140)
488สพป.สฎ.เขต 3บ้านปากหาน (3141)
489สพป.สฎ.เขต 3บ้านสี่แยกสามัคคี (3142)
490สพป.สฎ.เขต 3บ้านปลายศอก (3143)
491สพป.สฎ.เขต 3บ้านทุ่งตำเสา (3144)
492สพป.สฎ.เขต 3บ้านควนสระ (3145)
493สพป.สฎ.เขต 3บ้านปากสาย (3146)
494สพป.สฎ.เขต 3ราชประชานุเคราะห์12 (3147)
495สพป.สฎ.เขต 3บ้านปลายสาย (3148)
496สพป.สฎ.เขต 3บ้านยูงทอง (3149)
497สพป.สฎ.เขต 3บ้านควนกองเมือง (3150)
498สพป.สฎ.เขต 3บ้านสาคูมิตรภาพที่ 195 (3151)
499สพป.สฎ.เขต 3บ้านส้องเหนือ (3152)
500สพป.สฎ.เขต 3บ้านคลองจัน (3153)
501สพป.สฎ.เขต 3บ้านห้วยมุด (3154)
502สพป.สฎ.เขต 3บ้านไสดง (พระแสง) (3155)
503สพป.สฎ.เขต 3บ้านลานเข้ (3156)
504สพป.สฎ.เขต 3บ้านประตูพลิก (3157)
505สพป.สฎ.เขต 3บ้านขุนราษฎร์ (3158)
506เทศบาลเทศบาลเมืองท่าข้าม ๑ (4001)
507เทศบาลเทศบาลเมืองท่าข้าม ๒ (4002)
508เทศบาลเทศบาลเมืองท่าข้าม ๓ (4003)
509เทศบาลเทศบาลเมืองท่าข้าม ๔ (4004)
510เทศบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบนควน (4005)
511เทศบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฝ่ายท่า (เจริญเวช) (4006)
512เทศบาลเทศบาลตำบลบ้านเชี่ยวหลาน (4007)
513เทศบาลเทศบาล ๑ (บ้านไร่หลวง) (4008)
514เทศบาลเทศบาล 5 วสุนธราภิวัฒก์ (4009)
515เทศบาลเทศบาล 2 (บ้านอู่มาด) (4010)
516เทศบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวัดประดู่ (4011)
517เทศบาลอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนา (4012)
518เทศบาลเทศบาล 3 (คลองหา-นาเตรียะ) (4013)
519เทศบาลเทศบาลบ้านตาขุน (4014)
520เทศบาลเทศบาล 4 วัดคีรีมาส (4015)
521เทศบาลเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) (4016)
522เทศบาลเทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส) (4017)
523เทศบาลอนุบาลบ้านยูงทอง (4018)
524เทศบาลเทศบาล 1 (ห้วยมุด) (4019)
525เทศบาลเทศบาล ๕ (4020)
526เทศบาลเทศบาล 4 (บ้านทุ่งคาเกรียน) (4021)
527เทศบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเคียนซา (4022)
528เทศบาลเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) (4023)
529เทศบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง (4024)
530เทศบาลเทศบาล 1 วัดละไม (4025)
531เทศบาลเทศบาล 2 วัดสระเกศ (4026)
532เทศบาลเทศบาล 3 วัดสมุทราราม (4027)
533เทศบาลอนุบาลเทศบาลตำบลย่านดินแดง (4028)
534เทศบาลอนุบาลเทศบาลตำบลดอนสัก (4029)
535เทศบาลอนุบาลเทศบาลเมืองดอนสัก (4030)
536เทศบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากดอนสัก (4031)
537เทศบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเชี่ยวหลาน (4032)
538เทศบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชี่ยวหลาน(บ้านเขาเทพพิทักษ์) (4033)
539เทศบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 1(วัดคงคาราม) (4034)
540เทศบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีเวียง (4035)
541เทศบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลมโชย (4036)
542เทศบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้วยมุด (4037)
543เทศบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอู่มาด (4038)
544เทศบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองหา-นาเตรียะ (4039)
545เทศบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งคาเกรียน (4040)
546เทศบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวสุมธราภิวัฒก์ (4041)
547เทศบาลอนุบาลเทศบาล 1 (4042)
548เทศบาลคชาธาร (4043)
549เทศบาลบ้านเสด็จ (4044)
550เทศบาลเทศบาลทุ่งหลวง๑(บ้านโคกมะพร้าว) (4046)
551เทศบาลเทศบาลนครเกาะสมุย (4047)
552เทศบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดไชยา (4048)
553เทศบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลกาญจนดิษฐ์ (4049)
554เทศบาลกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (4050)
555เทศบาลอนุบาลเทศบาลตำบลเมืองเวียง (4051)
556เทศบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพรุพี (4052)
557เทศบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าขนอน (4053)
558เทศบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น (4054)
559เทศบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านแสนสุข (4055)
560เทศบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น 1 (4056)
561เทศบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านบางหิน (4057)
562เทศบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านอรุโณทัย (4058)
563เทศบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำพานทอง (4059)
564เทศบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถ้ำเล่ย์ (4060)
565เทศบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงสระ (4061)
566เทศบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขุนทะเล (4062)
567เทศบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล4 วัดโพธาวาส (4064)
568เทศบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางหลา (4065)
569เทศบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขานิพันธ์ (4066)
570เทศบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าทองใหม่ (4068)
571เทศบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดเยาฮารุนดีนียะห์ (4069)
572เทศบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดยาเมี๊ยะอ์ (4070)
573เทศบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาปูน (4071)
574เทศบาลเทศบาล 1 (บ้านสะพานกฐิน) (4072)
575เทศบาลเทศบาล ๑ วัดประดู่ (เสงี่ยมพัฒน์มาก) (4073)
576เทศบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ้านสมหวัง (4074)
577เทศบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสุนทรนิวาส (4075)
578เทศบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากคู (4076)
579เทศบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองดอนสัก (4077)
580เทศบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเมืองเวียง (4078)
581เทศบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางสวรรค์ (4079)
582เทศบาลเทศบาลเมืองดอนสัก ๑ (วัดท้องอ่าว) (4080)
583เทศบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนใหม่ (4081)
584เทศบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าฉาง (4082)
585เทศบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลท่าชนะ (4083)
586เทศบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพนม (4084)
587เทศบาลศูนย์พัฒนาเด็กวัดโพธิ์นิมิต (4085)
588เทศบาลบ้านบางชุมโถ (4086)
589เทศบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนศรี (4087)
590เทศบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลช้างขวา (4088)
591เทศบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหัวหมากล่าง (4089)
592เทศบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านไสตอ (4090)
593อบต.องค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกเหนือ (5001)
594อบต.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางคราม (5002)
595อบต.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากทำเรียง (5003)
596อบต.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคีรีวงค์ (5004)
597อบต.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองมน (5005)
598อบต.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อน้ำผุด (5006)
599อบต.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน (5007)
600อบต.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเคี่ยมเพาะ (5008)
601เทศบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าชี (5009)
602อบต.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุหวายน้ำ (5010)
603อบต.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางงาม (5011)
604อบต.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน (5012)
605อบต.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านย่านมะปราง (5013)
606อบต.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว (5014)
607อบต.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าแซะ (5015)
608อบต.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสาน (5016)
609อบต.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหญ่ (5017)
610อบต.ศูนย์พัฒาเด็กเล็กบ้านหน้าซึง (5018)
611อบต.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง (5019)
612อบต.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก (5020)
613อบต.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนเค็จ (5021)
614อบต.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกะแดะแจะ (5022)
615อบต.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนวัดสมัยสุวรรณ (5023)
616อบต.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฉลาด (5024)
617อบต.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนา (5025)
618อบต.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนทอง (5026)
619อบต.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสงทอง (5027)
620อบต.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสงอรุณ (5028)
621อบต.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งโพธิ์ (5029)
622อบต.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระพัง (5030)
623อบต.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนเจริญ (5031)
624อบต.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองปาน (5032)
625อบต.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับใหม่ (5033)
626อบต.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราษฎร์พัฒนา (5034)
627อบต.ศูนย์พัฒาเด็กเล็กบ้านทับเก่า (5035)
628อบต.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาสามยอด (5036)
629อบต.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถ้ำสิงขร (5037)
630อบต.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นมะพร้าว (5038)
631อบต.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยูงงาม (5039)
632อบต.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าตง (5040)
633อบต.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำผึ้ง (5041)
634อบต.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขานาใน (5042)
635อบต.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากตรัง (5043)
636อบต.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลพะแสง (5044)
637อบต.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเชี่ยวขวาน (5045)
638อบต.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน (5046)
639อบต.บ้านคลองสินทอง (5047)
640อบต.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองสระ (5048)
641อบต.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อกรัง (5049)
642อบต.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีวิชัย1 (5050)
643อบต.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา (5051)
644อบต.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำราด (5052)
645อบต.ศุนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่ากระดาน (5053)
646อบต.ศุนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองวัว (5054)
647อบต.ศุนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าตลิ่งชัน (5055)
648อบต.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมะเลาะ (5056)
649อบต.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทรงาม (5057)
650อบต.องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน (5058)
651อบต.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดรัษฎาราม (5059)
652อบต.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ (5060)
653อบต.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลน้ำรอบ (5061)
654อบต.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง (5062)
655อบต.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินลาด (5063)
656อบต.ศูนย์พัฒฯเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกรูด (5064)
657อบต.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองพี่น้อง (5065)
658อบต.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางปรุ (5066)
659อบต.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองสค (5067)
660อบต.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองศก (5068)
661อบต.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทอด (5069)
662อบต.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคราม (5070)
663อบต.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย (5071)
664อบต.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านราษฎร์ประสานจิต (5072)
665อบต.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงขร (5073)
666อบต.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉาง (5074)
667อบต.บ้านเขาพระอินทร์ (5075)
668อบต.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสมอทอง1 (5076)
669อบต.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสมอทอง2 (5077)
670อบต.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเพลา (5078)
671อบต.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางเดือน (5079)
672อบต.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลพลูเถื่อน (5080)
673อบต.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบุญแก้ว (5085)
674อบต.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองรอก (5086)
675อบต.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตำบลไชยคราม (5087)
676อบต.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าโพธิ์ (5088)
677อบต.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสะท้อน (5089)
678อบต.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนยาง (5090)
679อบต.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าทองใหม่ (5091)
680อบต.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองโสด (5092)
681อบต.อนุบาลบ้านคลองสระ (5093)
682อบต.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก.บ้านไทรงาม (5094)
683อบต.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยวนสาว (5095)
684อบต.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกะเปาใต้ (5096)
685อบต.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ยาว (5097)
686อบต.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับชัน (5098)
687อบต.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย (5099)
688อบต.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองน้ำเย็น (5100)
689อบต.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ทะล่าง (5101)
690อบต.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับท้อน (5102)
691อบต.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเคี่ยม (5103)
692อบต.ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดอัลนุสเราะห์ (5104)
693อบต.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขวัญพัฒน์ (5105)
694อบต.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลตะกรบ (5106)
695อบต.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางไทร (5107)
696อบต.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนสูง (5108)
697อบต.ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านลุ่มชุมแสง (5109)
698อบต.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางท่าข้าม (5110)
699อบต.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหัวเตย (5111)
700อบต.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอรุโณทัย (5112)
701อบต.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนูน้อยบ้านใหญ่ (5113)
702อบต.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง (5114)
703อบต.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสดง (5115)
704อบต.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าเขา (5116)
705อบต.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกมะม่วง (5117)
706อบต.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเสวียด (5118)
707อบต.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองพา (5119)
708อบต.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองโร (5120)
709อบต.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลควนสุบรรณ (5121)
710อบต.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมรัย (5122)
711อบต.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนนิยม (5123)
712อบต.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร (5124)
713อบต.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดแก้ว (5125)
714อบต.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากท่อ (5126)
715อบต.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากด่าน (5127)
716อบต.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทรงาม (5128)
717อบต.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระซุม (5129)
718อบต.อนุบาลบ้านบางไทร (5130)
719อบต.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาค้อ (5131)
720อบต.ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดอิกอมุสซอลาฮ์ (5132)
721อบต.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางขนุน (5133)
722อบต.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมืองทวด (5134)
723อบต.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดเขาพนมแบก (5135)
724อบต.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังหิน (5136)
725อบต.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเดิมเจ้า (5137)
726อบต.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางประชาภิบาล (5138)
727อบต.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางใหญ่สามัคคี (5139)
728อบต.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองน้อย (5140)
729อบต.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนฮาย (5141)
730อบต.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยูงงาม (5142)
731อบต.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองกัด (5143)
732อบต.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน (5144)
733อบต.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองสินทอง (5145)
734อบต.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ (5146)
735อบต.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนยอ (5147)
736อบต.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสท้อน (5148)
737อบต.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดสมบูรณ์ (5149)
738อบต.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดประดู่ (5150)
739อบต.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนยอ (5151)
740อบต.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศิลางาม (5152)
741อบต.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาหมอน (5153)
742อบต.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนหลวง (5154)
743อบต.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนิคมคณาราม (5155)
744อบต.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนพุน (5156)
745เทศบาลตำรวจตระเวนชายแดนบ้านกอเตย (5201)
746เทศบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนร่อน (5202)
747อบจ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์) (6001)
748อบจ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๒ (บ้านดอนเกลี้ยง) (6002)
749อบจ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๓ (บ้านนา) (6003)
750สพม.11พ่วงพรมครวิทยา (7001)
751สพม.11เคียนซาพิทยาคม (7002)
752สพม.11พระแสงวิทยา (7003)
753สพม.11มัธยมบ้านทำเนียบ (7004)
754สพม.11ท่าชนะ (7005)
755สพม.11พรุพีพิทยาคม (7006)
756สพม.11คลองฉนวนวิทยา (7007)
757สพม.11บางเดือนสถิตย์พิทยาคม (7008)
758สพม.11คีรีรัฐวิทยาคม (7009)
759สพม.11บ้านตาขุนวิทยา (7010)
760สพม.11รัชชประภาวิทยาคม (7011)
761สพม.11ท่าสะท้อนวิทยา (7012)
762สพม.11พนมศึกษา (7013)
763สพม.11บ้านนาสาร (7014)
764สพม.11เวียงสระ (7015)
765สพม.11สุราษฎร์ธานี ๒ (7016)
766สพม.11เสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก (7017)
767สพม.11สุราษฎร์พิทยา ๒ (7018)
768สพม.11ไชยาวิทยา (7019)
769สพม.11พุนพินพิทยาคม (7020)
770สพม.11กาญจนดิษฐ์ (7021)
771สพม.11มัธยมพุทธนิคม (7022)
772สพม.11ตะกุกใต้ศึกษา (7023)
773สพม.11ชัยบุรีพิทยา (7024)
774สพม.11ท่าอุแท (7025)
775สพม.11สุราษฎร์ธานี (7026)
776สพม.11บางสวรรค์วิทยาคม (7027)
777สพม.11พัชรกิติยาภา 3 (7028)
778สพม.11เมืองสุราษฎร์ธานี (7029)
779สพม.11พนมศึกษา (7030)
780สพม.11ท่าฉางวิทยาคาร (7031)
781สพม.11มอ.วิทยานุสรณ์ (7032)
782สพม.11เกาะสมุย (7035)
783สพม.11สุราษฎร์พิทยา (7036)
784สพม.11กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี (7037)
785สพม.11เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี (7038)
786สพม.11บ้านเสด็จพิทยาคม (7039)
787สพม.11ปากแพรกวิทยาคม (7040)
788สพม.11บ้านนาวิทยาคม (7041)
789สพม.11ท่าเฟืองวิทยา (7042)
790สพม.11ควนสุบรรณวิทยา (7043)
791สพม.11เกาะพะงันศึกษา (7044)
792สนง.ตำรวจแห่งชาติตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองวาย​ (8001)
793สนง.ตำรวจแห่งชาติตำรวจตระเวนชายแดนบ้านกอเตย (8002)