เข้าระบบโรงเรียน

รหัสโรงเรียน :
รหัสผ่าน :
ลงทะเบียน

เกณฑ์การตัดสิน

เกณฑ์การตัดสิน

ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ข้อมูลการแข่งขันย้อนหลัง

ประจำปีการศึกษา 2562
ประจำปีการศึกษา 2561

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฏร์ธานี

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

เทศบาลเมืองท่าข้าม

โรงเรียนวมินทร์วิทยา(ฮัวเหมิง)

รายงานผลการแข่งขัน
1.ระดับปฐมวัย เด็กเล็ก อ.1 อ.2 อ.3 อ.1-3 ป.1-3 ป.4-6 ป.1-6 ม.1-3 ม.4-6 ม.1-6
ระบายสีภาพ

ประกาศผล

ประกาศผล

วาดภาพระบายสี

ประกาศผล

ประกาศผล

ฉีก-ปะ กระดาษ

ประกาศผล

ประกาศผล

สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ

ประกาศผล

สร้างภาพด้วยดินน้ำมัน (นูนต่ำ)

ประกาศผล

ปั้นดินน้ำมันลอยตัว

ประกาศผล

2.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เด็กเล็ก อ.1 อ.2 อ.3 อ.1-3 ป.1-3 ป.4-6 ป.1-6 ม.1-3 ม.4-6 ม.1-6
การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย

ประกาศผล

ประกาศผล

ประกาศผล

การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย

ประกาศผล

ประกาศผล

ประกาศผล

ประกาศผล

การประกวดเล่านิทาน

ประกาศผล

ประกาศผล

ประกาศผล

ประกาศผล

การแข่งขันอ่านบทร้อยกรอง

ประกาศผล

ประกาศผล

ประกาศผล

ประกาศผล

การแข่งขันเขียนเรียงความ

ประกาศผล

ประกาศผล

ประกาศผล

การแข่งขันแต่งบทร้อยกรอง

ประกาศผล

ประกาศผล

ประกาศผล

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางภาษาไทย

ประกาศผล

ประกาศผล

ประกาศผล

ประกาศผล

3.กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เด็กเล็ก อ.1 อ.2 อ.3 อ.1-3 ป.1-3 ป.4-6 ป.1-6 ม.1-3 ม.4-6 ม.1-6
การแข่งขันคิดเลขเร็ว

ประกาศผล

ประกาศผล

ประกาศผล

4.กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เด็กเล็ก อ.1 อ.2 อ.3 อ.1-3 ป.1-3 ป.4-6 ป.1-6 ม.1-3 ม.4-6 ม.1-6
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์

ประกาศผล

ประกาศผล

ประกาศผล

ประกาศผล

5.กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เด็กเล็ก อ.1 อ.2 อ.3 อ.1-3 ป.1-3 ป.4-6 ป.1-6 ม.1-3 ม.4-6 ม.1-6
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางสังคมศึกษา

ประกาศผล

ประกาศผล

ประกาศผล

ประกาศผล

6.กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เด็กเล็ก อ.1 อ.2 อ.3 อ.1-3 ป.1-3 ป.4-6 ป.1-6 ม.1-3 ม.4-6 ม.1-6
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา

ประกาศผล

ประกาศผล

การแข่งขันอจัฉริยภาพทางสุขศึกษาและพลศึกษา

ประกาศผล

ประกาศผล

7.กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เด็กเล็ก อ.1 อ.2 อ.3 อ.1-3 ป.1-3 ป.4-6 ป.1-6 ม.1-3 ม.4-6 ม.1-6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี

ประกาศผล

ประกาศผล

ประกาศผล

ประกาศผล

8.กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี เด็กเล็ก อ.1 อ.2 อ.3 อ.1-3 ป.1-3 ป.4-6 ป.1-6 ม.1-3 ม.4-6 ม.1-6
การแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์

ประกาศผล

ประกาศผล

ประกาศผล

9.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เด็กเล็ก อ.1 อ.2 อ.3 อ.1-3 ป.1-3 ป.4-6 ป.1-6 ม.1-3 ม.4-6 ม.1-6
การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ

ประกาศผล

ประกาศผล

ประกาศผล

การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling)

ประกาศผล

ประกาศผล

ประกาศผล

การแข่งขันวาดภาพจากเรื่องที่กำหนด

ประกาศผล

การแข่งขันสร้างคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

ประกาศผล

ประกาศผล

ประกาศผล

การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน

ประกาศผล

ประกาศผล

ประกาศผล

ประกาศผล

การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน

ประกาศผล

ประกาศผล

ประกาศผล

ประกาศผล

การประกวดเล่านิทานภาษาจีน

ประกาศผล

ประกาศผล

ประกาศผล

การแข่งขันเขียนคำศัพท์ภาษาจีน

ประกาศผล

ประกาศผล

ประกาศผล

ประกาศผล

การประกวดร้องเพลงจีน

ประกาศผล

ประกาศผล

การแข่งขันวาดภาพจีน

ประกาศผล

ประกาศผล

ประกาศผล

ประกาศผล