เข้าระบบโรงเรียน

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
ลงทะเบียน

เกณฑ์การตัดสิน

เกณฑ์การตัดสิน

ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ข้อมูลการแข่งขันย้อนหลัง

ประจำปีการศึกษา 2562
ประจำปีการศึกษา 2561

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฏร์ธานี

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

เทศบาลเมืองท่าข้าม

โรงเรียนวมินทร์วิทยา(ฮัวเหมิง)

รายงานผลการแข่งขัน
1.ระดับปฐมวัย เด็กเล็ก อ.1 อ.2 อ.3 อ.1-3 ป.1-3 ป.4-6 ป.1-6 ม.1-3 ม.4-6 ม.1-6
ระบายสีภาพ

รอประกาศ

รอประกาศ

วาดภาพระบายสี

รอประกาศ

รอประกาศ

ฉีก-ปะ กระดาษ

รอประกาศ

รอประกาศ

สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ

รอประกาศ

สร้างภาพด้วยดินน้ำมัน (นูนต่ำ)

รอประกาศ

ปั้นดินน้ำมันลอยตัว

รอประกาศ

2.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เด็กเล็ก อ.1 อ.2 อ.3 อ.1-3 ป.1-3 ป.4-6 ป.1-6 ม.1-3 ม.4-6 ม.1-6
การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย

รอประกาศ

รอประกาศ

รอประกาศ

การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย

รอประกาศ

รอประกาศ

รอประกาศ

รอประกาศ

การประกวดเล่านิทาน

รอประกาศ

รอประกาศ

รอประกาศ

รอประกาศ

การแข่งขันอ่านบทร้อยกรอง

รอประกาศ

รอประกาศ

รอประกาศ

รอประกาศ

การแข่งขันเขียนเรียงความ

รอประกาศ

รอประกาศ

รอประกาศ

การแข่งขันแต่งบทร้อยกรอง

รอประกาศ

รอประกาศ

รอประกาศ

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางภาษาไทย

รอประกาศ

รอประกาศ

รอประกาศ

รอประกาศ

3.กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เด็กเล็ก อ.1 อ.2 อ.3 อ.1-3 ป.1-3 ป.4-6 ป.1-6 ม.1-3 ม.4-6 ม.1-6
การแข่งขันคิดเลขเร็ว

รอประกาศ

รอประกาศ

รอประกาศ

4.กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เด็กเล็ก อ.1 อ.2 อ.3 อ.1-3 ป.1-3 ป.4-6 ป.1-6 ม.1-3 ม.4-6 ม.1-6
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์

รอประกาศ

รอประกาศ

รอประกาศ

รอประกาศ

5.กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เด็กเล็ก อ.1 อ.2 อ.3 อ.1-3 ป.1-3 ป.4-6 ป.1-6 ม.1-3 ม.4-6 ม.1-6
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางสังคมศึกษา

รอประกาศ

รอประกาศ

รอประกาศ

รอประกาศ

6.กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เด็กเล็ก อ.1 อ.2 อ.3 อ.1-3 ป.1-3 ป.4-6 ป.1-6 ม.1-3 ม.4-6 ม.1-6
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา

รอประกาศ

รอประกาศ

การแข่งขันอจัฉริยภาพทางสุขศึกษาและพลศึกษา

รอประกาศ

รอประกาศ

7.กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เด็กเล็ก อ.1 อ.2 อ.3 อ.1-3 ป.1-3 ป.4-6 ป.1-6 ม.1-3 ม.4-6 ม.1-6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี

รอประกาศ

รอประกาศ

รอประกาศ

รอประกาศ

8.กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี เด็กเล็ก อ.1 อ.2 อ.3 อ.1-3 ป.1-3 ป.4-6 ป.1-6 ม.1-3 ม.4-6 ม.1-6
การแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์

รอประกาศ

รอประกาศ

รอประกาศ

9.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เด็กเล็ก อ.1 อ.2 อ.3 อ.1-3 ป.1-3 ป.4-6 ป.1-6 ม.1-3 ม.4-6 ม.1-6
การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ

รอประกาศ

รอประกาศ

รอประกาศ

การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling)

รอประกาศ

รอประกาศ

รอประกาศ

การแข่งขันวาดภาพจากเรื่องที่กำหนด

รอประกาศ

การแข่งขันสร้างคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

รอประกาศ

รอประกาศ

รอประกาศ

การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน

รอประกาศ

รอประกาศ

รอประกาศ

รอประกาศ

การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน

รอประกาศ

รอประกาศ

รอประกาศ

รอประกาศ

การประกวดเล่านิทานภาษาจีน

รอประกาศ

รอประกาศ

รอประกาศ

การแข่งขันเขียนคำศัพท์ภาษาจีน

รอประกาศ

รอประกาศ

รอประกาศ

รอประกาศ

การแข่งขันวาดภาพจีน

รอประกาศ

รอประกาศ

รอประกาศ

รอประกาศ