เข้าระบบโรงเรียน

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
ลงทะเบียน

เกณฑ์การตัดสิน

เกณฑ์การตัดสิน

ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ข้อมูลการแข่งขันย้อนหลัง

ประจำปีการศึกษา 2562
ประจำปีการศึกษา 2561

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฏร์ธานี

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

เทศบาลเมืองท่าข้าม

โรงเรียนวมินทร์วิทยา(ฮัวเหมิง)

สถิติการลงทะเบียน

รายงานการลงทะเบียนแข่งขัน *** แสดงจำนวนคนลงทะเบียน ***
1.ระดับปฐมวัย เด็กเล็ก อ.1 อ.2 อ.3 อ.1-3 ป.1-3 ป.4-6 ป.1-6 ม.1-3 ม.4-6 ม.1-6 รวม
ระบายสีภาพ 116 160 276
วาดภาพระบายสี 106 128 234
ฉีก-ปะ กระดาษ 129 132 261
สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ 116 116
สร้างภาพด้วยดินน้ำมัน (นูนต่ำ) 87 87
ปั้นดินน้ำมันลอยตัว 105 105
ร้องเพลงประกอบท่าทาง 0 0
เริงเล่นเต้น Dancer 0 0 0
ฮูล่าฮูป ประกอบเพลง 0 0 0
โยนบอลลงตะกร้า 0 0 0
เล่านิทานประกอบการแสดงและสื่อ 0 0
โครงงาน 0 0
รวม 116 289 343 331 0 846
2.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เด็กเล็ก อ.1 อ.2 อ.3 อ.1-3 ป.1-3 ป.4-6 ป.1-6 ม.1-3 ม.4-6 ม.1-6 รวม
การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย 28 13 9 50
การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย 127 123 42 11 303
การประกวดเล่านิทาน 39 37 12 6 94
การแข่งขันอ่านบทร้อยกรอง 60 79 24 6 169
การแข่งขันเขียนเรียงความ 58 26 7 91
การแข่งขันแต่งบทร้อยกรอง 37 17 8 62
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางภาษาไทย 83 82 29 11 205
รวม 309 444 163 58 974
3.กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เด็กเล็ก อ.1 อ.2 อ.3 อ.1-3 ป.1-3 ป.4-6 ป.1-6 ม.1-3 ม.4-6 ม.1-6 รวม
การแข่งขันคิดเลขเร็ว 69 83 29 181
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ 0 0 0 0 0
รวม 69 83 29 0 181
4.กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เด็กเล็ก อ.1 อ.2 อ.3 อ.1-3 ป.1-3 ป.4-6 ป.1-6 ม.1-3 ม.4-6 ม.1-6 รวม
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) 0 0
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ 71 87 32 10 200
รวม 71 87 32 10 200
5.กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เด็กเล็ก อ.1 อ.2 อ.3 อ.1-3 ป.1-3 ป.4-6 ป.1-6 ม.1-3 ม.4-6 ม.1-6 รวม
การแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรม 0 0 0 0 0
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางสังคมศึกษา 75 93 38 15 221
รวม 75 93 38 15 221
6.กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เด็กเล็ก อ.1 อ.2 อ.3 อ.1-3 ป.1-3 ป.4-6 ป.1-6 ม.1-3 ม.4-6 ม.1-6 รวม
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา 73 97 25 10 205
การแข่งขันแอโรบิก 0 0 0
รวม 73 97 0 25 10 0 205
7.กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เด็กเล็ก อ.1 อ.2 อ.3 อ.1-3 ป.1-3 ป.4-6 ป.1-6 ม.1-3 ม.4-6 ม.1-6 รวม
การแข่งขันวาดภาพระบายสี 71 80 28 8 187
การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา 0 0 0
การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ 0 0 0
การประกวดรำวงมาตรฐาน 0 0 0
การประกวดนาฎศิลป์ไทยสร้างสรรค์ 0 0
การประกวดนาฎศิลป์ไทยอนุรักษ์ 0 0 0
รวม 71 80 0 28 8 0 187
8.กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี เด็กเล็ก อ.1 อ.2 อ.3 อ.1-3 ป.1-3 ป.4-6 ป.1-6 ม.1-3 ม.4-6 ม.1-6 รวม
การแข่งขันประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุเหลือใช้ 0 0 0 0
การประกวดร้อยมาลัย 0 0 0 0
การประกวดงานประดิษฐ์จากใบตอง 0 0 0 0
การประกวดแกะสลักผลไม้ 0 0 0
การแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ 60 14 7 81
รวม 60 14 7 81
9.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เด็กเล็ก อ.1 อ.2 อ.3 อ.1-3 ป.1-3 ป.4-6 ป.1-6 ม.1-3 ม.4-6 ม.1-6 รวม
การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ 48 24 11 83
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) 56 34 13 103
การแข่งขันวาดภาพจากเรื่องที่กำหนด 43 43
การแข่งขันสร้างคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 54 59 32 145
การประกวดการแสดงละครภาษาอังกฤษ 0 0
การประกวดการแสดงละครสั้นภาษาจีน 0 0 0 0
การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน 12 13 4 4 33
การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน 19 20 8 8 55
การแข่งขันเขียนคำศัพท์ภาษาจีน 8 8 3 5 24
การประกวดร้องเพลงจีน 0 7 6 5 18
การแข่งขันวาดภาพจีน 13 16 6 5 40
การแข่งขันเต้นรำจีน 0 0 0 0 0
รวม 106 270 117 51 0 544
10.กลุ่มสาระการเรียนรู้การประกวดโครงงาน เด็กเล็ก อ.1 อ.2 อ.3 อ.1-3 ป.1-3 ป.4-6 ป.1-6 ม.1-3 ม.4-6 ม.1-6 รวม
การประกวดโครงงานภาษาไทย 0 0 0 0
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ 0 0 0 0
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 0 0 0 0
การประกวดโครงงานสังคมศึกษา 0 0 0 0
การประกวดโครงงานศิลปะ 0 0 0 0
การประกวดโครงงานภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ) 0 0 0 0
การประกวดโครงงานสุขศึกษาฯ 0 0 0 0
การประกวดโครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0
รวมทั้งหมด 116 289 343 331 0 774 1,214 0 450 164 0 3,681

*** หมายเหตุ : หน่วยเป็น คน