เข้าระบบโรงเรียน

รหัสโรงเรียน :
รหัสผ่าน :
ลงทะเบียน

เกณฑ์การตัดสิน

เกณฑ์การตัดสิน

ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ข้อมูลการแข่งขันย้อนหลัง

ประจำปีการศึกษา 2562
ประจำปีการศึกษา 2561

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฏร์ธานี

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

เทศบาลเมืองท่าข้าม

โรงเรียนวมินทร์วิทยา(ฮัวเหมิง)

สถิติการลงทะเบียน

รายงานการลงทะเบียนแข่งขัน *** แสดงจำนวนคนลงทะเบียน ***
1.ระดับปฐมวัย เด็กเล็ก อ.1 อ.2 อ.3 อ.1-3 ป.1-3 ป.4-6 ป.1-6 ม.1-3 ม.4-6 ม.1-6 รวม
ระบายสีภาพ 186 276 462
วาดภาพระบายสี 177 212 389
ฉีก-ปะ กระดาษ 208 233 441
สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ 178 178
สร้างภาพด้วยดินน้ำมัน (นูนต่ำ) 136 136
ปั้นดินน้ำมันลอยตัว 178 178
รวม 186 484 588 526 1,784
2.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เด็กเล็ก อ.1 อ.2 อ.3 อ.1-3 ป.1-3 ป.4-6 ป.1-6 ม.1-3 ม.4-6 ม.1-6 รวม
การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย 41 23 21 85
การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย 204 201 80 30 515
การประกวดเล่านิทาน 57 49 20 13 139
การแข่งขันอ่านบทร้อยกรอง 87 124 46 22 279
การแข่งขันเขียนเรียงความ 94 48 24 166
การแข่งขันแต่งบทร้อยกรอง 61 33 20 114
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางภาษาไทย 129 126 52 29 336
รวม 477 696 302 159 1,634
3.กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เด็กเล็ก อ.1 อ.2 อ.3 อ.1-3 ป.1-3 ป.4-6 ป.1-6 ม.1-3 ม.4-6 ม.1-6 รวม
การแข่งขันคิดเลขเร็ว 118 136 45 299
รวม 118 136 45 299
4.กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เด็กเล็ก อ.1 อ.2 อ.3 อ.1-3 ป.1-3 ป.4-6 ป.1-6 ม.1-3 ม.4-6 ม.1-6 รวม
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ 118 153 54 23 348
รวม 118 153 54 23 348
5.กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เด็กเล็ก อ.1 อ.2 อ.3 อ.1-3 ป.1-3 ป.4-6 ป.1-6 ม.1-3 ม.4-6 ม.1-6 รวม
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางสังคมศึกษา 124 160 65 31 380
รวม 124 160 65 31 380
6.กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เด็กเล็ก อ.1 อ.2 อ.3 อ.1-3 ป.1-3 ป.4-6 ป.1-6 ม.1-3 ม.4-6 ม.1-6 รวม
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา 124 164 288
การแข่งขันอจัฉริยภาพทางสุขศึกษาและพลศึกษา 46 20 66
รวม 124 164 46 20 354
7.กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เด็กเล็ก อ.1 อ.2 อ.3 อ.1-3 ป.1-3 ป.4-6 ป.1-6 ม.1-3 ม.4-6 ม.1-6 รวม
การแข่งขันวาดภาพระบายสี 120 143 51 21 335
รวม 120 143 51 21 335
8.กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี เด็กเล็ก อ.1 อ.2 อ.3 อ.1-3 ป.1-3 ป.4-6 ป.1-6 ม.1-3 ม.4-6 ม.1-6 รวม
การแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ 95 23 13 131
รวม 95 23 13 131
9.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เด็กเล็ก อ.1 อ.2 อ.3 อ.1-3 ป.1-3 ป.4-6 ป.1-6 ม.1-3 ม.4-6 ม.1-6 รวม
การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ 65 36 13 114
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) 92 54 23 169
การแข่งขันวาดภาพจากเรื่องที่กำหนด 59 59
การแข่งขันสร้างคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 83 104 59 246
การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน 13 16 6 9 44
การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน 25 25 15 18 83
การแข่งขันเขียนคำศัพท์ภาษาจีน 10 10 8 12 40
การประกวดเล่านิทานภาษาจีน 8 8 10 26
การประกวดร้องเพลงจีน 14 16 30
การแข่งขันวาดภาพจีน 15 19 11 13 58
รวม 146 398 211 114 890
รวมทั้งหมด 186 484 588 526 0 1,227 1,945 0 797 381 0 6,134

*** หมายเหตุ : หน่วยเป็น คน